Werden wir Helden für einen Tag

Home | About | Archive

十三張

Posted on May 21, 2008 by Chung-hong Chan

政治的確唔識,但識玩十三張。
問責制,特首三司、十二局長,加個副局長。分別是十三張的尾門、二道同頭排。
二道尾門是一啤蛇,頭排就算擺副啤落去,啤啤蛇,都唔會點勁左。有副啤,應將副啤放落二道變成滔啤,搏食到對家有人出啤(可能性極底),嬴一注。有得佢無頭算。
問題係,點解我們會拿到一手爛牌,要排個啤啤蛇呢個弱到無倫的陣勢呢?
原因係二道尾門弱到無倫。頭排只可以無頭、一啤或者三條。有三條都應該放落二道尾門,但係永遠都得唔到三條。
一水之隔的中華民國,同一日新政府上任。馬英九、蕭萬長,一個是哈佛 SJD 、一個是外交研究所碩士。有市長經驗,還要有幾次民主選舉洗禮。點計呢個尾門都應該最少係四條。對著你個尾門條蛇,已經嬴左四注。二道放個夫佬,又嬴你兩注。就算頭排無頭,你放對啤響頭嬴返注。中華民國呢手牌嬴五注。
問題唔係你頭排有幾強,而係二道尾門有幾弱。


Powered by Jekyll and profdr theme, a fork of true minimal theme