Werden wir Helden für einen Tag

Home | About | Archive

de-Evolution

Posted on Mar 17, 2002 by Chung-hong Chan

某君討論香港Para發展時,對於Para界所發生的各大Para組織弩張劍拔有以下意見。香港人,很值得深思。

多人地既地方,先會有問題,

你講既問題,亦都係因為呢度係香港,

得罪講句,香港人好勝心強,

樣樣要第一,變成有兢爭,

第二,香港人時間太趕,

變成好多野要抄,唔去諗,

鐘意捷徑,變成一種惡性兢爭,

不過講真,香港人仲有一個特性,

係善良,

成日就講點出黎打人,又成,

但見到面就粒聲唔出,一係走左去,

係外國,唔會講,係打你就打你,

講到尾,好多時呇a都係意氣用事,

得個講字,唔好睇得咁緊張

00:43 - Monday, Mar. 18, 2002


Powered by Jekyll and profdr theme