Werden wir Helden für einen Tag

Home | About | Archive

民智論之一:這個世界係咁架啦

Posted on Jul 31, 2006 by Chung-hong Chan

甚麼是「這個世界係咁o架啦。」我承認,我有時都會講「這個世界係咁o架啦」來回答一些我不想回答的問題,因為這是一個萬用解決所有「為何」(Why)的答案,基本上任何問題都compatible。

例如:

為何香港特首只由八百個人來選?這個世界係咁o架啦。
為何只有男人有陰莖?這個世界係咁o架啦。
一加一為何等於二?這個世界係咁o架啦。
為何基督教的神是全知全能,而且部份基督徒喜歡在Cafe講這些東西?這個世界係
咁o架啦。
為何Panadol能夠醫頭痛?這個世界係咁o架啦。

為何「這個世界係咁o架啦」可以成為一個萬能的答案,此問題的答案都可以是「這個世界係咁o架啦」。這個「答案」在言論上、語理上是一個答案。但分析過內容之後,這是一個內容空廢的答案。其實我個人覺得,這是一個十分可悲的答案,因為使用這個答案,是因為我們太過聰明,每事都用一個最Safe、最(偽)世故的答案,以為答出這樣的答案感覺很超然。但其實在我看來,是退縮、是失敗,很有宿命決定論的色彩。
就上例第一個問題而言,這個肯定不是「這個世界係咁o架啦」。這個問題其中一個內容比較多的解是:因為基本法列明。內容再更加多的,是:因為基本法列明香港特首是由八百位成員組成的選舉委員會選出來,而香港的法例其中一種是基本法。答案理應能夠刺激更多的問題,就上例而言,這個問題可以繼續問:就算有法例為何香港人及香港政府需要遵守?為甚麼如此條文會列明在基本法?另外,不同的人就同樣的問又可以有不同的詮釋。例如「為何會有以巴衝突」、「為何會有911」。這些問題沒有固定答案。而那個萬用的固定答案「這個世界係咁o架啦」,為何一定全對,是因為這個答案是不能被反證的。有沒有想過這答案的反證法?除非被問及的某事不存在於這個世界,似乎這答案是沒有可能反證的。但問得這問題,99.99999%可能性被問及的東西都存在於這個世
界,就算問及的可能是一件物件又或者無形物如思潮、目的等等。為何99.99%可能被問及的東西都存在於這個世界?因為這是一個估量。要反證嗎?只要分析世上所有的人問這個問題時的內容,再作出統計,如果每一萬條如此問題有多於兩件被問及的東西不存在於此世界,這個估量就已被反證。
要是這個社會愈來愈多人用「這個世界係咁o架啦」作為答案,我作為科學界的一位低下工作者的生存空間就愈來愈細,而社會的民智就只會愈加滑落。原因是,我們自命已經完全了解這個世界,不再對存在於這個世界的東西有丁點的好奇。


Powered by Jekyll and profdr theme