Werden wir Helden für einen Tag

Home | About | Archive

唔鐘意睇咪唔好睇

Posted on May 30, 2006 by Chung-hong Chan

注意:切勿留甚麼「唔鐘意睇咪唔好睇」之類的留言,因為我是愈唔鐘意睇愈睇的人。如果人人都「唔鐘意睇咪唔好睇」,呢個世界仲邊有進步?

Coupon日報社論,早幾日狂插小童群益會,今次卻是狂插衛生署。
故事是這樣的,話說衛生署以不良醫藥條例控告Coupon日報,指有一篇廣告違反該條例。據同一集團的方向日報指出,同一篇廣告也有刊登在生果日報,但衛生署卻沒有控告生果日報所屬的「數字傳媒」。(我不能證實此說法)法院最近裁定衛生署敗訴,該報業集團脫罪。
Coupon日報和方向日報,在法院宣佈衛生署敗訴之後的幾日,不但在社評狂批衛生署,方向日報過去兩天,最少在港聞A版使用兩大版,用來批判衛生署。包括連續兩天登出他們所策劃進行的民意調查,指出衛生署處事不當;另有訪問醫學會副會長史泰祖醫生及醫藥研究會的主席等等,指出不良醫藥條例過時。另有該集團記者問衛生署署長林秉恩醫生是否玩針對之類。
我個人絕對相信,這兩份報紙在未來三日都仍然會狂批衛生署。
我認為,該報利用報紙來處理私人恩怨,沒有使用應有的篇幅去報道與民生相關及涉及公眾利益的新聞。到底讀者是否真的對這單官司有興趣?是否值得要用近一週的港聞版、每天兩大版來報道如此「新聞」?
另外,該兩份報紙不停在社評臆測衛生署背後的動機。他們指衛生署由反中亂港者所主持,目的是要打壓他們如此正義的愛國愛港報紙。上列是今天的社評,他們將香港電台、衛生署、警察、法院及淫審處定性為反中亂港者,由前港英餘孽所把持。以下是抄襲別人的意見:用陰謀論指摘別人從來就是低成本的例行動作,作為對自己沒假放/沒生意/攻擊政府/etc的一種發洩。他們作出如此嚴重的指控之前,完全無需任何的理據,完全是一種發洩,是發洩他們被控告的不滿。但是,一份報紙的社評,是否適合作為發洩報業集團被控告的不滿的地方,是一個中六生的通識教育科的問題。這個留給你好好思考。
既然一份報紙可以將集團新總部落成作為頭條新聞。我想之於這兩份全港銷量第一二報紙,可以完全無視讀者的喜好,將決定新聞的重要性、新聞篇幅的運用,以集團的利益為依歸。

p.s. 最令人要命的是,我老豆硬是要買這兩份報紙。


Powered by Jekyll and profdr theme